Op de inhoud van de op deze website voorkomende cursussen rusten auteursrechten, evenals op de methode van lesgeven. Alle rechten, inclusief de auteurs- en andere rechten, zijn voorbehouden aan de hieronder genoemde uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden gekopiŽerd, vermenigvuldigd enz., of op enig andere wijze worden gebruikt, zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit boek is niet vrij in de handel verkrijgbaar.

Zowel de lesmethode als de teksten werden speciaal ontwikkeld voor het gebruik door door Learning Centers International S.A., Groothertogdom Luxemburg, aangestelde lesgevers en hiervoor werden kosten en moeite aangewend. Het gebruik maken van de in dit boek gebruikte methode en/of de in het boek weergegeven teksten voor het geven van lessen is niet toegestaan, mits met schriftelijke toestemming van de uitgever.  

De uitgever van dit boek heeft er alle mogelijke moeite en kosten aan besteed om de inhoud zo accuraat en volledig mogelijk te maken. Echter, ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kunnen noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid betreffende de betrouwbaarheid of de volledigheid af en is ook niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van de toepassing van de inhoud, inclusief eventuele commerciŽle of andere verliezen. 

Het Multimedia Laboratorium‚š is zowel octrooirechtelijk beschermd (Eur. Patent Office nį 00202685.4-2302/1073028), als auteursrechtelijk (Brussel,  6e kantoor, 263/14/1).

Overige gedeponeerde handelsmerken :
Overige handelsmerken of handelsnamen die in dit boek worden vermeld, zoals bijvoorbeeld Microsoft
‚š, zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

Nederland : Voorzover het maken van kopieŽn uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 en het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van (een) gedeelte(s) uit deze uitgave in bloemlezingen of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. 

 

Datum : 01.09.2001